Soutěžní pravidla TALENT AWARDS v kategorii Cheerleaders 

Vymezení pojmu – soutěžní označení : CHEERLEADERS

Pořadatelem 13. ročníku mezinárodní a celostátní soutěže v ČR a pro Slovensko TALENT AWARDS je prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová pod záštitou Profesionální školy orientálního tance Muna.

1. Soutěž je určena pro věkové kategorie:

1.a 8- 14 let ( Junioři – dívky  )

1.b 15 a více ( Senioři – dívky a ženy )

2. Soutěžní kategorie Cheerleaders v TALENT AWARDS – pro všechny věkové kategorie: Vymezení: Povinná

2.a taneční sestava - povolené jsou pompony a stuhy (Zakázané jsou: hůlky, skoky a akrobacie jako jsou přemety!)

Upozornění: Za účastníky soutěže nenese zodpovědnost pořadatel soutěže za možnost vzniklých úrazů při soutěži mezi soutěžícími svou neopatrností. Každý soutěžící zodpovídá i svým zdravotním stavem sám za sebe!

3. Kritéria: Taneční formace – vždy možná pouze 1. z kritérií taneční formace: Povinná je jedna prezentace při soutěži.

3.a sólo

3.b duo/ trio

3.c skupina ( maximálně 8.osob)

4. Účast soutěžících rozdělená dle pozice:

4.a amatér/ kursista/ rekreačně (minimální zkušenost -půlroku / 6.měsíců tréninku v daném oboru)

4.b profesionál, cheerleaders, která provozuje – živnost či smlouvu o spolupráci v daném oboru.

5. Účastnice soutěže doplní prohlášení, ve kterém uvedou formu cheerleaders, kterou provozují. Nepravdivě uvedené údaje či zatajení profesionálního provozování oboru v rubrice pro amatéry spadají pod soutěžní disciplinární řízení TALENT AWARDS v článku 12. soutěžních pravidel. Dané prohlášení zašlete společně v e-mailu včetně soutěžní přihlášky.Výjimku tvoří kategorie juniorů.

6. Výše startovného v kategorii cheerleaders v TALENT AWARDS:

6.a  junioři 8 - 14 let 200,-KČ

6.b  senioři 15.let a více 250,-KČ

6.c  dua/ tria a skupiny: poplatek startovného platí každá osoba samostatně částku 200,-KČ nebo 250,-KČ dle věkové kategorie uvedené v článku 1.

6.d  Účastnice soutěže, která se přihlásí do více kategorií jiných sportů, tanců či uměleckých disciplín v rámci soutěže TALENT AWARDS – platí za každou kategorii startovné zvlášť. Taktéž v případě více prezentací v oboru cheerleaders.

 7.   Způsob platby: Na účet: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33/ 969, 114 07. Číslo účtu: 51–1854540267/0100 Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1701000000511854540267  BIC ( SWIFT address) – KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol Vaše číslo telefonu, které zadáte do soutěžní přihlášky. Částka musí být připsaná na účet nejpozději do 04.02.2020. Pozdější platby nebudou brány v potaz a tím nevzniká účastnici nárok na zařazení do soutěže.

Nezasílejte startovné dříve než vám bude potvrzeno příjetí přihlášky naší stranou!

8. Registrace a přihlášení:

8.a  vyplněním přihlášky ve Vámi vybrané soutěžní kategorii včetně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pouze v rámci soutěže TALENT AWARDS a s tím spojenými nabídkami pro Vaše uplatnění v oboru. Odesláním přihlášky se rozumí, že souhlasíte s pravidly soutěže. U neplnoletých soutěžících, rodiče doplní své jméno a příjmení do přihlášky v místě podpisu. Tímto rodiče stvrzují souhlas s účasti svého svěřence na soutěži. Elektronická forma je prototypem smlouvy.

8.b  jejím odesláním na náš e-mail: info@talentawards.eu

8.c  pokud se věnujete oboru profesionálně – vyplníte prohlášení, které zašlete na e-mail pořadatele soutěže: info@talentawards.eu  nejpozději do 31.01.2020 – (včetně do 23:59 minut). Později zaslané přihlášky nebudou brány v potaz a nebudou zařazeny do soutěže.

V případě, že nevyplníte prohlášení, platí, že se věnujete danému oboru amatérsky. Porušení pravidel či utajení pravdivých faktů vede k disciplinárnímu řízení viz. článek 12. Výjimku tvoří věková kategorie juniorů.

8.d  vyčkáte na potvrzení na Váš mail stranou pořadatele TALENT AWARDS

8.e  uhradíte startovné na účet uvedený v článku 7. soutěžních pravidel.

8.f  budete očekávat mailem informace od pořadatele (termín soutěžního konkurzu, místo a čas konání, důležité organizační informace).

9.  Účastnice soutěže si přinesou vlastní hudbu na vlastní CD nahrávce. Na každém CD musí být zaznamenána pouze 1.skladba. Povinná je jedna prezentace dle vlastní volby v rámci cheerleaders. Stejná skladba bude prezentována v závěrečném soutěžním kole - na galavečeru v případě postupu soutěžících. Povolená délka skladby 1:00 minuta až maximálně 4:00 minuty. Volba hudby závisí na účastnicích soutěže.

10.  Dle počtu přihlášených účastnic/duet/trií/skupin v soutěži TALENT AWARDS se bude realizovat konkrétní soutěžní disciplína. Minimální počet soutěžících ve výběrovém řízení by měl činit  alespoň 10. soutěžících či 6.skupin.

11.  Pořadatel soutěže TALENT AWARDS si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit. Vymáhání výherních cen právní cestou je vyloučené. Pořadatel na galavečeru předá výhercům soutěžní ceny, které budou do soutěže poskytnuty pořadatelem, partnery a sponzory.

12.  Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže (předkola i finálního kola) diskvalifikovat účastnici soutěže, která porušuje pravidla soutěže nebo poškozuje jméno soutěže, pořadatele, partnerů či sponzorů. Dále pořadatel soutěže TALENT AWARDS je oprávněn v rámci disciplinárního řízení soutěže pokutovat účastnici soutěže v hodnotě 2.000,-KČ pokud uvede soutěžící nepravdivý údaj, že se oboru věnuje amatérsky a přitom se oboru věnuje profesionálně či živností v době podpisu prohlášení a do doby ukončení posledního soutěžního kola, ve kterém účastnice soutěže prospěla. Výjimku tvoří věkové kategorie viz. článek 1.a .

13. Přesná místa konání soutěžních předkol a finálního kola - galavečera Vám budou oznámená prostřednictvím e-mailu. Místo konání finálního kola soutěže - galavečera bude též oznámeno na webových stránkách www.talentawards.eu

14. Podmínkou vstupu účastnic/duet/trií/skupin do finálního kola je úspěšné absolvování všech předchozích soutěžních předkol.

15. Soutěže se nesmí zúčastnit pořadatel a zaštiťující organizace soutěže TALENT AWARDS s mezinárodní působností. Dále organizační tým soutěže.

16. V soutěži jsou posuzovány a klasifikovány:

16.a Technika pohybu

16.b umělecký dojem

16.c prostorové využití

16.d kostýmová volba

16.e volba hudby

16.f  nápaditost choreografie vůči hudbě a volba rekvizity16.g výraz ( gestikulace a mimika)

17.  Pořadatel soutěže nepřipravuje účastníky soutěže na choreografie a jiné soutěžní disciplíny. Soutěž TALENT AWARDS je v režii spolupráce soutěžního účastníka a jeho choreografa/pedagoga/lektora školy, kde se vzdělává či školu, kterou soutěžící vede nebo prezentuje v rámci soutěže.

18.  Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (startovné - hradí si každý účastník z vlastních nákladů, u skupin předávají účastníci startovné vedoucímu formace, cestovné, strava, ubytování aj.) jsou plně v režií soutěžících.

19.  Soutěžní předkola jsou NEVEŘEJNÁ a budou probíhat formou výběrového konkurzu na základě splnění článku 16. v soutěžních pravidlech TALENT AWARDS. Soutěžící bude zařazený do soutěže na základě věkové kategorie viz. článek 1. v soutěžních pravidlech výše uvedených. Dále splní platební podmínky – startovné. V případě, že se věnuje danému oboru profesionálně viz.varianty v článku 4. (4.a až 4.b) výše uvedené, doplní prohlášení a zašle jej na e-mail pořadatele uvedeném v bodě 8.c . Účastník si sám zvolí kritéria, za které bude soutěžit výběr jedné volné prezentace viz. 3.a, 3.b nebo 3.c .

20.  Soutěžní neveřejná předkola budou regulérně hodnocena porotou složenou vždy z profesionálů z daného oboru a kolegiálních oborů vždy s patřičným tanečním, hudebním či profesním vzděláním. Porota bude složena zčásti i z amatérsky zasedajícího komisaře. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

21.  Finální VEŘEJNÉ soutěžní kolo – galavečer bude probíhat již z vybraných účastníků soutěže, kteří úspěšně absolvovali všechna soutěžní předkola dle počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých disciplínách. Soutěžící, kteří postoupí do finálního kola musí splňovat soutěžní kritéria vyhlášená pořadatelem soutěže TALENT AWARDS, která jsou obsažená v soutěžních pravidlech v článcích 1 až 22 dle příslušného věku, sólově/dua/tria/skupiny a v poslední řadě důležitý bod, v soutěži nesmí společně ve stejné kategorii soutěžit amatéři a profesionálové – každá kategorie je rozdělená samostatně viz. článek 4. (4.a až 4.b). Dále soutěžící musí splnit kritéria uvedená v článku 16. Z každé kategorie na galavečeru vítězky/dua/tria/skupiny budou náležitě oceněny věcnými dary, ale i mediální propagaci včetně školy, ve které se vzdělávají či kterou zastupují a prezentují. V rámci vítězství v soutěži Talent Awards, pořadatel bude nabízet účast vítězů na různých společenských akcích a prezentacích

22.  Soutěžní veřejná – finální  kola budou již přístupná veřejnosti, kde soutěžící budou nominováni.

TOPlist