Soutěžní pravidla TALENT AWARDS v kategorii Hra na hudební nástroje 

Vymezení pojmu – soutěžní označení : Hra na hudební nástroje

Pořadatelem 13. ročníku mezinárodní a celostátní soutěže v ČR a pro Slovensko TALENT AWARDS je prezidentka soutěže Muna Al Muchantafová pod záštitou Profesionální školy orientálního tance Muna.

1. Soutěž je určena pro věkové kategorie:

1.a 7-15 let ( Junioři – dívky a chlapci )

1.b 16 let a výše ( Senioři - ženy a muži)

2. Soutěžní kategorie Hry na hudební nástroje v TALENT AWARDS – pro všechny věkové kategorie: Vymezení: Povinná 1.skladba, výběr z:

2.a moderna (na jakýkoliv hudební nástroj Vámi zvolený)

2.b klasika ( na jakýkoliv hudební nástroj Vámi zvolený)

V případě, že si soutěžící přeje prezentovat se dvěma skladbami, vyplní za každou skladbu přihlášku samostatně a za každou skladbu se hradí samostatné startovné.

3. Kritéria: vždy možná pouze 1. z kritérií prezentace: Povinná je jedna skladba při soutěži.

3.a sólo + korepetitor

3.b duo

3.c trio

3.d kvartet

4. Účast soutěžících rozdělená dle pozice:

4.a amatér/ kursista/ rekreačně (minimální zkušenost -půlroku / 6.měsíců tréninku v daném oboru)

4.b profesionál, který provozuje – živnost či smlouvu o spolupráci v daném oboru.

5. Účastník soutěže doplní prohlášení, ve kterém uvede formu provozování oboru. Nepravdivě uvedené údaje či zatajení profesionálního provozování oboru v rubrice pro  amatéry spadají pod soutěžní disciplinární řízení TALENT AWARDS v článku 12. soutěžních pravidel. Dané prohlášení zašlete společně v e-mailu včetně soutěžní přihlášky.Výjimku tvoří junioři.

6. Výše startovného v kategorii Hry na hudební nástroje v TALENT AWARDS:

6.a junioři    7 - 15 let                                 200,-KČ + korepetitor doprovodných nástrojů 250,-KČ

6.b senioři   16 let  a výše                           250,-KČ + korepetitor doprovodných nástrojů 250,-KČ

6.c skupiny: poplatek startovného platí každá osoba samostatně dle věkové kategorie částku 200,-KČ nebo 250,-KČ + u sólistů korepetitor 250,-KČ.

6.d Účastník soutěže, který se přihlásí do více kategorií jiných sportů, tanců či uměleckých disciplín v rámci soutěže TALENT AWARDS – platí za každou kategorii startovné zvlášť.

7. Způsob platby: Na účet: Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33/969, 114 07. Číslo účtu: 51–1854540267/0100 Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1701000000511854540267 BIC ( SWIFT address) – KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol Vaše číslo telefonu, které zadáte do soutěžní přihlášky. Částka musí být připsaná na účet nejpozději do 04.02.2020. Pozdější platby nebudou brány v potaz a tím nevzniká účastníkovi nárok na zařazení do soutěže.

Nezasílejte startovné dříve než vám bude potvrzeno příjetí přihlášky naší stranou!

8. Registrace a přihlášení:

8.a vyplněním přihlášky ve Vámi vybrané soutěžní kategorii včetně souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pouze v rámci soutěže TALENT AWARDS a s tím spojenými nabídkami pro Vaše uplatnění  v oboru. Odesláním přihlášky se rozumí, že souhlasíte s pravidly soutěže. U neplnoletých soutěžících, rodiče doplní své jméno a příjmení do přihlášky v místě podpisu. Tímto rodiče stvrzují souhlas s účasti svého svěřence na soutěži. Elektronická forma je prototypem smlouvy.

8.b jejím odesláním na náš e-mail: info@talentawards.eu

8.c pokud se věnujete hře na hudební nástroj profesionálně – vyplníte prohlášení, které zašlete na e-mail pořadatele soutěže: info@talentawards.eu  nejpozději do 31.01.2020 – (včetně do 23:59 minut). Později zaslané přihlášky nebudou brány v potaz a nebudou zařazeny do soutěže. V případě, že nevyplníte prohlášení, platí, že se věnujete danému oboru amatérsky. Porušení pravidel či utajení pravdivých faktů vede k disciplinárnímu řízení viz. článek 12. Výjimku tvoří věková kategorie juniorů.

8.d vyčkáte na potvrzení na Váš mail stranou pořadatele TALENT AWARDS

8.e uhradíte startovné na účet uvedený v článku 7. soutěžních pravidel.

8.f budete očekávat mailem informace od pořadatele (termín soutěžního konkurzu, místo a čas konání, důležité organizační informace).

9. Účastníci soutěže si přinesou vlastní hudební nástroje ( konkrétní varianty větších nástrojů, jako klavír aj., prosíme konzultujte e-mailem.) Povinná je 1.prezentace Vámi zvolené skladby dle vlastní volby hudebního stylu v délce 3:00 až 5:00 minut. Volba hudby závisí na účastnících soutěže.

10. Dle počtu přihlášených účastníků v soutěži TALENT AWARDS se bude realizovat konkrétní soutěžní disciplína. Minimální počet soutěžících ve výběrovém řízení by měl činit alespoň 10. soutěžících.

11. Pořadatel soutěže TALENT AWARDS si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit. Vymáhání výherních cen právní cestou je vyloučené. Pořadatel na galavečeru předá výhercům soutěžní ceny, které budou do soutěže poskytnuty pořadatelem, partnery a sponzory.

12. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže (předkola i finálního kola) diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují pravidla soutěže nebo poškozují jméno soutěže, pořadatele, partnerů či sponzorů. Dále pořadatel soutěže TALENT AWARDS je oprávněn v rámci disciplinárního řízení soutěže pokutovat účastníky soutěže v hodnotě 2.000,-KČ pokud uvede soutěžící nepravdivý údaj, že se oboru věnuje amatérsky a přitom se oboru věnuje profesionálně či živností v době podpisu prohlášení a do doby ukončení posledního soutěžního kola, ve kterém účastník soutěže prospěl. Výjimku tvoří věkové kategorie juniorů.

13. Přesná místa konání soutěžních předkol a finálního kola - galavečera Vám budou oznámená prostřednictvím e-mailu. Místo konání finálního kola soutěže - galavečera bude též oznámeno na webových stránkách www.talentawards.eu

14. Podmínkou vstupu účastníků do finálního kola je úspěšné absolvování všech předchozích soutěžních předkol.

15. Soutěže se nesmí zúčastnit pořadatel a zaštiťující organizace soutěže TALENT AWARDS s mezinárodní působností. Dále organizační tým soutěže.

16. V soutěži jsou posuzovány a klasifikovány:

16.a Technika hry na hudební nástroj

16.b umělecký dojem

16.c volba hudebního žánru

17. Pořadatel soutěže nepřipravuje účastníky soutěže na choreografie a jiné soutěžní disciplíny. Soutěž TALENT AWARDS je v režii spolupráce soutěžního účastníka a jeho choreografa/pedagoga/lektora školy, kde se vzdělává či školu, kterou soutěžící vede nebo prezentuje v rámci soutěže.

18. Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (startovné - hradí si každý účastník z vlastních nákladů, u skupin předávají účastníci startovné vedoucímu formace, cestovné, strava, ubytování aj.) jsou plně v režií soutěžících.

19. Soutěžní předkola jsou NEVEŘEJNÁ a budou probíhat formou výběrového konkurzu na základě splnění článku 16. v soutěžních pravidlech TALENT AWARDS. Soutěžící bude zařazen do soutěže na základě věkové kategorie viz. článek 1 v soutěžních pravidlech výše uvedených. Dále splní platební podmínky – startovné. V případě, že se věnuje danému oboru profesionálně viz.varianty v článku 4. (4.a až 4.b) výše uvedené, doplní prohlášení a zašle jej na e-mail pořadatele uvedeném v bodě 8.c . Účastník se zúčastní soutěže.

20. Soutěžní neveřejná předkola budou regulérně hodnocena porotou složenou vždy z profesionálů z daného oboru a kolegiálních oborů vždy s patřičným tanečním, hudebním či profesním vzděláním. Porota bude složena zčásti i z amatérsky zasedajícího komisaře. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

21. Finální VEŘEJNÉ soutěžní kolo – galavečer bude probíhat již z vybraných účastníků soutěže, kteří úspěšně absolvovali všechna soutěžní předkola dle počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých disciplínách. Soutěžící, kteří postoupí do finálního kola musí splňovat soutěžní kritéria vyhlášená pořadatelem soutěže TALENT AWARDS, která jsou obsažená v soutěžních pravidlech v článcích 1 až 22 dle příslušného věku, sólově/dua/tria/kvarteta a v poslední řadě důležitý bod, v soutěži nesmí společně ve stejné kategorii soutěžit amatéři a profesionálové – každá kategorie je rozdělená samostatně viz. článek 4. (4.a až 4.b). Dále soutěžící musí splnit kritéria uvedená v článku 16. Z každé kategorie na galavečeru vítězové/dua/tria/kvarteta budou náležitě oceněni věcnými dary, ale i mediální propagaci včetně školy, ve které se vzdělávají či kterou zastupují a prezentují. V rámci vítězství v soutěži Talent Awards, pořadatel bude nabízet účast vítězů na různých společenských akcích a prezentacích.

22. Soutěžní veřejná – finální  kola budou již přístupná veřejnosti, kde soutěžící budou nominováni.

TOPlist